Sahaya in Nederland

Vanaf 2009 is Sahaya International (www.sahaya.org) door de Nederlandse fiscus erkend als een ANBI (algemeen nut beogende instelling).
Ons RSIN fiscaal nummer is: 8237.68.521

Daarom zijn giften voor onze projecten in India fiscaal aftrekbaar.

Ook in Nederland wordt dit project uitsluitend door vrijwilligers ondersteund. De donaties gaan voor 100% rechtstreeks naar Zuid-India, niets blijft aan de strijkstok hangen.
Het doel is de zelfredzaamheid te bevorderen door hulp te bieden aan kansarme en weeskinderen van HIV-ouders. Ook worden zelfhulpgroepen met microkredieten ondersteund.

Joan en Klaas

Wil je meer weten over de werking? Of interesse in het sponsoren van een kind?  Voor €26/maand krijgt het voeding, kleding, scholing en tevens familie-ondersteuning.  Aarzel dan niet en contacteer ons!

De leidende krachten in Nederland voor Sahaya’s projecten zijn Joan Schelpe en Klaas Soethout (Langbroek, nabij Utrecht)
Je kan hen contacteren via:
joanenklaas ‘at’ gmail ‘dot’ com

 

Onze missie:

 • Hulpverlening en samenwerking met organisaties in ontwikkelingslanden die socio-economische, educatieve, medische en milieu-ontwikkelingsprojecten uitvoeren.
 • Bewustzijn brengen over de sociale, medische en milieu situatie in ontwikkelingslanden .
 • Een schakel vormen in een netwerk tussen soortgelijke organisaties in ontwikkelingslanden en andere organisaties in de ontwikkelde wereld.

Onze doelstellingen zijn:

 • Beter onderwijs voor arme, achtergestelde kinderen, vooral weeskinderen en meisjes, door de oprichting van goede  basisscholen in achtergestelde gebieden. Het geven van financiële steun aan kinderen om verdere studies te kunnen volgen.
 • Socio-economische ontwikkeling en het emanciperen van vrouwen door o.a. het oprichten van vrouwen zelfhulpgroepen, verstrekken van microkredietenen  het geven van beroepsopleidingen.
 • Rehabilitatie-programma’s en beroepsopleidingen voor gehandicapte kinderen en volwassenen.
 • Gezondheid van de plattelandsbevolking verbeteren door betere hygiëne/sanitaire voorlichting en medische programma’s.
 • In Europa de bewustwording over de juiste ontwikkelingssamenwerking vergroten, zodat bij de allerarmsten van de wereld de nood ten dele gelenigd wordt.

Hoe realiseren we dat?

Wij maken ons werk bekend via internet, social media (Facebook), voordrachten en directe contacten met donateurs. Elke betrokkene doet dit voor 100% vrijwillig, zodat het maximum van de donaties naar zuid-India kan gaan. Al het ingezamelde geld wordt regelmatig naar India overgezet om daar de projecten te steunen, in nauwe samenwerking met de Indische partner-organisatie READ.

Wij ondersteunen o.a. de volgende projecten:

 • Door de kindersponsoring kunnen zeer arme, achtergestelde kinderen naar school gaan. Hiertoe behoren ook veel meisjes die anders minder kansen dan jongens krijgen, en die we extra steunen om via een goede opvoeding een betere toekomst te kunnen geven.
 • Met de ondersteuning van eigen basisscholen en de opleiding van  leerkrachten, kunnen we goed uitgeruste scholen aanbieden met beter opgeleide leerkrachten.
 • Scholen voor mentaal gehandicapte kinderen; fysiotherapie voor fysiek gehandicapten.
 • Beroepsopleiding (naaien, wenskaarten maken, computer) voor gehandicapte en  valide jeugd.
 • Door de werking van vrouwenzelfhulpgroepen te ondersteunen, leren wij vrouwen zich te organiseren en eigen bedrijfjes op te richten. Om dit te helpen financieren, geven wij microkredieten.

De opbrengst van Sahaya-Nederland wordt jaarlijks procentueel verdeeld aan READ, ter ondersteuning van:

 1. Continuation of the support of those children who are in need due to the loss of their sponsorparents.
 2. Continued financial support of 2 independent Dutch microcreditgroups “Birla” & “Plums”
 3. Support of Vocational Skill Trainings of the young people/drop-outs.
 4. Support of the disabled children.
 5.  Support Agricultural training of small farmers.

Communicatie met het project in India gebeurt via regelmatige e-mail berichten, of Skype/WhatsApp/Zoom.  Minstens 1 maal per jaar reist iemand van onze organisatie naar India om het project aldaar te bezoeken.

Samenstelling van de beheerraad

Voor de volledige lijst van de officiële samenstelling van de beheerraad van Sahaya International, ga naar http://sahaya.eu/wie-we-zijn/ en http://sahaya.org/about-us/

Financiële rapporten

Voor onze meest recente financiële rapporten (die worden ingediend bij de Amerikaanse overheid), ga naar http://sahaya.org/annual-reports-and-financial-statements/

Hier zijn enkele foto’s van recente activiteiten:

Sahaya -Nederland steunt micro-leningen voor vrouwen-zelfhulpgroepen.

Dankzij geld ingezameld in Nederland. krijgen de vrouwen van de groepen Birla en Plums de kans om een toekomst op te bouwen.

Mrs. Kulandai Theresa maakt deel uit van de Birla vrouwengroep. Dankzij een micro-lening is ze een kaarsenzaak begonnen. Soms helpt haar echtgenoot ook mee. Ze koopt materiaal voor 105 roepies (ongeveer 1.25 euro) per kg. Na het maken van kaarsen kan ze het verkopen aan 240 roepies (ongeveer 3 euro). Zodoende kan ze 500 roepies (ongeveer 6.25 euro) per dag verdienen.
Tijdens de feestdagen krijgt ze speciale bestellingen, o.a. ook van kerken. Op deze manier kunnen ze de familie onderhouden.

Andere vrouwen van de groep hebben geiten, een melkkoe of trekos gekocht, of zijn een winkeltje begonnen. De vrouwen betalen geleidelijk de leningen terug zodat deze microkredieten vervolgens aan andere vrouwelijke kandidaten kunnen worden verstrekt.


Joan en Klaas zijn in 2008-2009 en 2011 bij onze projecten van de organisatie READ (Rural Education and Action Development) in India geweest. Zij hebben daar veel sponsorkinderen ontmoet in hun leefomgeving. Joan heeft op het project het initiatief genomen en medewerkers aangestuurd om de hygiëne te bevorderen. En heeft met de leerkrachten vergaderd om ze te motiveren tot het correct aanleren en doceren van de Engelse taal.

Joan heeft in de chemische sector gewerkt, later aan de Universiteit Antwerpen o.a. afdeling Interculturele communicatie en studeerde af aan de academische opleiding Gezinswetenschappen. Zij onderhoudt de contacten met de organisaties Sahaya en Read ten behoeve van de hulp in Zuid-Oost India. Joan begeleidt Nederlandse kandidaten die een sponsorkind zoeken bij de keuze van het meest “noodlijdende kind”.

Klaas werd als dierenarts tijdens de bezoeken aan de sponsorkinderen door dorpelingen gevraagd om hun koeien te onderzoeken. Hij heeft eveneens langdurige ervaring in het landbouwonderwijs als praktijkleraar Akker en Weidebouw en tevens als praktijkleraar Veeteelt. Ondertussen was hij bestuurder in zijn woonplaats als wethouder ruimtelijke ordening en vervulde in een volgende raadsperiode bij tijd en wijle de functie van locoburgemeester.

Innovaties Elders

Vanuit de Nederlandse kennisinstituten betreffende milieu, waterbeheer, landbouw en veeteelt wordt zoveel mogelijk bruikbare kennis verzameld ten behoeve van de problematieken in Z-O India. Klaas zijn aandacht is gericht op innovatieve denkers over agroforestry en op een snel-grondanalyse (binnen 15 minuten all over the world). Wageningen university ontwikkelt grondtransplantatie van 1 cm voor een optimale voedingsbodem. Groasis ontwikkelde een ‘waterboxx’ van 40×40 cm en wint hiermee de MKB innovatieprijs 2018. Deze growboxxes werken perfect in tropische en recent ook in Nederlandse gebieden. Door de diepere beworteling van de bomen in de box gaan zij niet dood.

Belangwekkend is de ‘Water Innovatieprijs 2019’ voor Sponsh. Hun speciale Sponshfolie is ‘s nachts hydrofiel en neemt condens op. Overdag is het hydrofoob en laat per m2 1,3 l water los zonder energie te gebruiken.

Simon Groot won onlangs de zaaigoed ‘World Food Prize’ met zijn firma East West Seed. Het zaad bepaalt de oogst en verbetert daarmee de levensomstandigheden van kleine boeren. Door Simon Groot kwamen er ook groenten beschikbaar voor lokale consumenten in arme gebieden.

Door stimulatie bij de Vereniging van Arts en Auto verkreeg “Ramya” een studente diergeneeskunde een nog bruikbare laptop om haar studie diergeneeskunde in Chennai te volgen. Ondertussen is zij afgestudeerd.